Menu

. Que fan els arqueòlegs al museu? Els calaixos del temps

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
Aquesta activitat es desenvolupa en dues parts:
- Projecció d'una presentació en format Power Point, on s'explica de forma general la disciplina arqueològica. La seva utilitat per a l'estudi del passat, les característiques de la investigació arqueològica i els sistemes de registre en arqueologia.
- La segona part fa referència al taller. Es dividirà la classe en diferents grups i es repartirà a cadascun d'aquests una capsa amb material arqueològic de diferents èpoques que els alumnes hauran d’anar classificant a partir d'una fitxa d’inventari. Una volta classificat, es completarà el moble estratigràfic del museu a partir del material arqueològic i de les fotografies repartides als diferents grups, i es raonaran i es posaran en comú els coneixements apresos.
Objectius
-Apropar-nos de manera general a la història de la nostra ciutat i a les diferents fases històriques que coneixem.
-Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica com a mètode d’investigació del passat.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Apropar-nos a la prehistòria i a la història de la ciutat a partir dels objectes.
-Interpretar les societats del passat a partir dels objectes que ens deixaren.
-Valorar el llegat artístic i cultural i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Fomentar el pensament crític.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió.
-Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra història mitjançant el joc.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica com a mètode d’investigació del passat.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Apropar-nos a la prehistòria i a la història de la ciutat a partir dels objectes.
-Interpretar les societats del passat a partir dels objectes que ens deixaren.
-Aprendre a diferenciar, a través dels objectes, les etapes històriques que conformen la història de la nostra ciutat.
-Aprendre quins són els objectius, el procés i les eines utilitzats en el mètode arqueològic.
-Aprendre com s’analitzen les dades obtingudes en una excavació arqueològica. -
- Mostrar als fillets el treball de laboratori que es fa en la recerca arqueològica.

Actituds:
- Fomentar el respecte i valor vers el patrimoni.
Metodologia
Abans:

-Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Treballar les diferents etapes que conformen la història de la ciutat.

Durant:

-La primera part consistirà en la presentació del guia i de l'edifici històric del bastió, seu del Museu Municipal de Ciutadella, per tal de conèixer millor la història de la ciutat.
-La segona part consistirà en la projecció d'una presentació en format Power Point .
-La tercera part consistirà en el taller. Per a realitzar-lo es dividirà la classe en petits equips d’entre 4 i 6 persones. A cada grup se’ls assignarà una capsa amb materials arqueològics que hauran de saber classificar i adscriure cronològicament a partir d'una fitxa de classificació. Una volta feta la classificació de tot el material, els grups hauran d’exposar les conclusions extretes i col·locar els materials al moble estratigràfic del museu. Per últim, els fillets hauran de relacionar un conjunt d’imatges amb l’etapa cronològica que correspon a cadascuna d'aquestes.

Després:

-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen.
-Reflexionar sobre la disciplina arqueològica.
-Repassar les diferents etapes de la història de Menorca i les característiques, pel que fa a la cultura material, apreses de cadascuna d'aquestes a través del taller.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
material arqueòlogic 
fitxes 
dibuixos 
power point 
 projector
Observacions
El taller està pensat per realitzar-se els dilluns; però, en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. L’horari disponible per a la realització del taller és de 8 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres.