Menu

. Els Vertebrats

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Ornitòleg i naturalista
 
Descripció
Es tracta d’un taller participatiu que es desenvolupa integrament a l’aula. Compte amb el suport d’un PowerPoint a través del qual el monitor anirà descobrint als alumnes les diferents característiques dels vertebrats i els grups que en formen part, i introduint material específic del taller. Es tractaran els diferent grups dels vertebrats (mamífers, aus, amfibis, rèptils i peixos) així com aspectes de la seva morfologia, característiques, reproducció..., fent especial èmfasi en els vertebrats que es poden trobar a Menorca. El material específic estarà format per: plomes de diferents ocells, nius, ous, esquelets, diferents ossos de mamífers (dofins, marts, rates sardes...); pells de serp... El professorat comptarà amb una fitxa del taller per treballar-lo abans i per fer una activitat complimentaria després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són:
• Conèixer les principals característiques dels vertebrats.
• Conèixer les principals característiques i diferencies entre mamífers, rèptils, amfibis, aus i peixos.
• Conèixer e identificar algunes de les espècies de vertebrats que es poden veure a Menorca.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura en general.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes a treballar (segons edats):
Vertebrats, invertebrats, aus, mamífers, amfibis, rèptils, peixos, espècie, parts i característiques dels vertebrats, reproducció ovípara, reproducció vivípara, animals de sang freda o calenta, metamorfosis...

Actituds:
Actituds a potenciar:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professorat per informar dels continguts del taller i recomanar possibles conceptes a tractar a classe abans d’aquest. El professorat rebrà una fitxa del taller per conèixer com es desenvoluparà i on trobarà un apartat de recomanacions de conceptes a tractar, abans, a classe.
Durant:
Durant el taller s’utilitzarà un PowerPoint com a fil conductor dels diferents aspectes a tractar. El material del taller s’anirà introduint a mesura que es vagin desenvolupant els conceptes. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a l'alumnat per expressar els seus coneixements. L'alumnat podrà manipular i experimentar amb el material del taller.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats on, a més a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb el grup. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podrà adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Powerpoint 
Fitxa professorat 
Material específic 
Pissarra digital o projector 
Observacions
El taller es podrà adaptar al currículum o projectes de l’aula en la mesura de lo possible i prèvia demanda del professorat.