Menu

. Els Invertebrats

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Ornitòleg i naturaliste
 
Descripció
Taller participatiu que es desenvolupa integrament a l’aula. Comptant amb diferents suports i mitjans, el monitor anirà descobrint als alumnes les diferents característiques dels invertebrats i dels diferents grups que en formen part (anèl•lids, artròpodes, mol•luscs, cnidaris, equinoderms i porífers) a l’hora que anirà introduint material específic. Es tractaran conceptes com ara la morfologia dels invertebrats, característiques, reproducció..., i es farà especial èmfasi en els invertebrats que es poden trobar a Menorca, les seves característiques i el seu hàbitat. El material específic estarà format per restes dels diferents grups d’invertebrats com ara: esponges, eriçons, closques de mol•luscs, insectes, closques de crustacis... El professorat comptarà amb una fitxa del taller per conèixer els conceptes que es treballaran al taller, per fer feina abans i per fer una activitat complimentaria després.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són:
• Conèixer les principals característiques dels invertebrats.
• Aprendre a diferenciar entre vertebrats i invertebrats.
• Conèixer les principals característiques i diferencies entre els diferents grups de invertebrats.
• Conèixer els hàbitats que ocupen cada grup de invertebrats així com les seves relacions amb altres essers vius.
• Conèixer les adaptacions dels diferents invertebrats als seus hàbitats, la seva reproducció i la seva alimentació.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura
• Conèixer i manipular diferent material referent als invertebrats.
• Conèixer i identificar el grup dels insectes, invertebrats artròpodes.
• Conèixer i identificar algunes de les espècies de vertebrats que es poden veure a Menorca.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes a treballar (segons edats):
Invertebrats, característiques dels invertebrats, classificació dels invertebrats, anèl•lids, artròpodes (aràcnids, crustacis, insectes...), cnidaris (meduses, coralls, anemones...), equinoderms (estrelles, eriçons de la mar), mol•luscs, esponges, parts i característiques dels invertebrats, reproducció, alimentació, els invertebrats de Menorca...

Actituds:
Actituds a potenciar:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professorat, per informar dels continguts del taller i recomanar possibles conceptes a tractar a classe abans d’aquest. El professorat rebrà una fitxa del taller per conèixer com es desenvoluparà la sessió i on trobarà un apartat de recomanacions de conceptes a tractar abans a classe.
Durant:
Durant el taller s’utilitzarà un PowerPoint com a fil conductor dels diferents aspectes a tractar. El material del taller s’anirà introduint a mesura que es vagin desenvolupant els conceptes. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat als alumnes per expressar els seus coneixements. Els alumnes podran manipular i experimentar amb el material del taller.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats on, a més a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb l'alumnat. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podran adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Powerpoint 
Fitxa professorat 
Material específic 
Pissarra digital o projector 
Observacions
El taller es podrà adaptar en la mesura del possible al currículum o projectes de l’aula sempre hi quan el professorat ho demani amb temps.