Menu

. Descobrim el "Dret" a créixer com a infant i jove a Ciutadella ?

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Fatima Anglada  
Biblioteconomia i Documentació
 
Descripció
Els Drets Fonamentals són una base ètica i moral recolzada en l'educació, tal i com diu l'ART. 29 sobre les CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCACIÓ, de la Convenció sobre els Drets dels Infants, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

El nostre municipi, reconegut com a Ciutat Amiga de la Infancia (UNICEF), esdevé una població compromesa en la promoció i implementació de polítiques municipals a favor dels drets dels infants i joves.

El Taller sobre els Drets Fonamentals és una proposta dinàmica en el qual es presenta cada Dret com a element propi, i, amb aquesta consideració, aportada pels drets de participació (articles 12, 13 i 15) es té en compte a l'infant com a subjecte social, amb drets a participar en allò que l’envolta: a expressar les seves opinions i a ser escoltats en els temes que tinguin a veure amb elles i ells.
Objectius
-Afavorir a conèixer els Drets Fonamentals d'infants i joves de Ciutadella.
-Protegir els drets de tots els infants i joves del nostre municipi i de la resta del món.
-Dirigir l’educació cap a desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física de cada infant i jove fins al màxim de les seves possibilitats.
-Evidenciar a l’infant com a subjecte de drets -com una persona capaç d’aportar a la societat i defensar els seus drets- i no només com a objecte de protecció.Continguts
Conceptes:
-Conceptes com: comprensió, pau, tolerància, i igualtat de sexes...

Procediments:
-Respecte pels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals del infants i joves que passa per l'aprenentatge, el qual inclou el fet de preparar per assumir una vida responsable en la nostra societat.

-Relacionar coneixements ja adquirits amb els Drets dels infants i joves.

-Coneixements per a desenvolupar un procés creatiu de vida, mitjançant l'expressió individual.

Actituds:
Respecte
Igualtat
Metodologia
Abans:
Introduir, per part del professorat d'aula, la idea de l'infant com a subjecte social, amb dret a participar, a expressar-se i a ser escoltat en els temes que tinguin a veure amb elles i ells.


Durant:
-Triar, des del consens del grup, un Dret per treballar des de l'expressió: el diàleg, la paraula escrita, l'acció.

-Es treballarà el Dret, des de material didàctic divers i també d'expressió creativa que s'aportara, el qual facilitarà la comprensió de l'enunciat del Dret i ens familiaritzarà amb el conjunt d’atributs que el formen.

-Posada en comú/Posada en escena a manera de recull del procés viscut.

Després:
El resultat del Taller (escrits, carta, escenificació, obra d'art....) pot fer-se extensiva al centre i/o a la ciutadania, mitjançant diferents propostes o formats: publicació a premsa, online, blog escola, sitcom, sitroom, obra teatral, diàlegs amb el leiv motiv "Els Drets dels infants i joves: lliures, protegits i expressats", accions...

Activitats que s'encaminaran durant el Taller, a partir de pautes sencilles i dinàmiques de grup.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Bibliografia 
Pòsters, cartells de contingut 
Estris de paper per a escriure a mà  
Vídeo dels drets dels infants i joves de Ciutadella 
Observacions
La dinàmica de grup es perfilarà tot depenent de : -L'edat del destinatari -Número de participants a la sessió -Coneixemet prèvi de la matèria