Menu

. Per gustos, famílies!Jo, adolescència i la meva família

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Maria Gelabert  
Psicòloga, experta en intervencions familiars sistèmiques i teràpia integradora
 
Descripció
A la nostra realitat existeixen diferents models d’organització familiar. Per tant, és probable que a dins d’una aula trobem que conviuen tant famílies monoparentals, com homomaternals, nuclears, reconstituïdes, entre d’altres. Així, sorgeix la necessitat d’educar en la diversitat i respectar cada tipus de família diferent.

El taller està preparat per a poder treballar justament aquesta diversitat i els sentiments i emocions que generen aquestes diferències. L’objectiu principal és, llavors, aprendre a estimar la diferència i fomentar la tolerància cap als nostres companys i companyes, entenent i empatitzant amb les diferents realitats i amb la nostra mateixa.
Objectius
- Treballar la diversitat de famílies a dins de l’aula a fi i efecte de normalitzar la pluralitat.
- Fomentar la tolerància i el respecte cap a la diferència, especialment centrada en el model familiar.
- Promoure la integració de les diferents etapes i canvis del cicle vital familiar.
- Convidar a compartir experiències personals per tal de crear consciència i evidència de la diversitat circumstancial de cada família i de com ens afecta a nivell personal per emmirallar-nos davant la nova realitat social.
- Oferir un canvi de mirada envers la culpa quan hi ha conflictes familiars a les nostres famílies.


Continguts
Conceptes:
- Tipus de famílies (extensa, nuclear i tradicional, monoparental, homopaternal i homomaternal, reconstituïda, adoptiva, etc.).
Procediments:
- Sentiments i emocions que afloren en l’àmbit individual.
- Com gestionem i entenem la diferència individual i col·lectiva.
- Conèixer com viuen els nostres companys i companyes els diferents canvis de cicle vital familiar (naixement d’un germà o una germana, famílies reconstituïdes, etc.).

Actituds:
- Empatia
- Comprensió i acceptació
- Relativització dels efectes que pot tenir un canvi en el nostre nucli familiar.
- Solidaritat
- Escolta activa
- Responsabilitat
Metodologia
Abans:
Introducció del tema per part del professorat d'aula, en base a les indicacions de la tallerista.
Durant:
El taller es desenvoluparà en dues sessions d’entre 50 – 60 minuts.
- Durant la primera sessió es treballarà, amb diferents recursos didàctics, el concepte de família i els diferents tipus d’estructures familiars. Paral·lelament es treballarà el vincle o l’aliança entre companys, companyes i tallerista.
- Durant la segona sessió es treballaran aspectes més personals i emocionals de gestió de canvi partint del cicle familiar, de les diferents estructures o del tipus de família que trobem dins de l’aula.
Es plantejarà des de la confidencialitat i el respecte, sense entrar en les parcel·les d'intimitat que no es vulguin exposar de forma espontània.

Després:
- Aprofundir en els valors educatius treballats durant les dues sessions i vivenciar-los en diferents situacions quotidianes a dins de l’aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 PC
 Projector
Observacions