Menu

. Com viure en un món de silenci?

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
ASSORME  
Pedagoga
 
Descripció
El taller consta de dues parts:
-una part teòrica que, a partir de la fitxa "Com viure en un món de silenci?" i exercicis que ens permetran ficar-nos a la pell de qualsevol persona sorda i d'aquí es reflexionarà les dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
-Una segona part pràctica, que consisteix en conèixer i aprendre la llengua de signes, com a llengua, i que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se, formant part de la seva identitat.
Objectius
- Sensibilitzar a l'alumnat envers la diversitat, en concret, la sordesa.
- Donar conèixer les barreres de comunicació i/o informació que viuen les persones sordes en el seu dia a dia.
- Aprendre vocabulari bàsic de la Llengua de Signes.


Continguts
Conceptes:
Sordesa / Persones sordes
Barreres de comunicació i/o informació.
Llengua de signes

Procediments:


Actituds:
Diversitat
Tolerància
Empatia
Metodologia
Abans:
Prèviament, es pot reflexionar els tipus de capacitats-discapacitats existents, així com la discapacitat auditiva i les dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
Durant:
La primera part del taller és de caràcter teòric que, a partir de la fitxa "Com viure en un món de silenci?" i exercicis que ens permetran ficar-nos dins la pell de qualsevol persona sorda amb la finalitat d'apropar l'alumnat a la realitat en què es viuen les persones sordes i les barreres de comunicació que es troben en el seu dia a dia. En el transcurs d'aquesta part es projectarà el vídeo "Paraules des del silenci".
La segona part, com a finalització del taller, l'alumnat podrà aprendre els signes bàsics de llengua de signes:
- Alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes), en el qual cada lletra té una configuració pròpia i cada alumne podrà construir el seu nom.
- Diàleg bàsic de presentació (salutacions, etc.)
- Els colors, els dies, la setmana, els mesos, els animals, la família... i entre altres signes que puguin interessar al grup.Després:
Es pot continuar treballant a través de la mateixa fitxa "Com viure en un món de silenci?" del que s'ha après a les sessions, a mode de reflexió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Equipament informàtic (ordinador, projector i connexió a Internet)
Fitxa "Com viure en un món de silenci?" 
Fotocòpies de signes bàsics de la llengua de signes  
Material-jocs activitats 
Observacions
En funció de l'etapa educativa (ESO, cicles formatius i Batxillerat) podrà haver-hi petites variacions en el transcurs del taller, per tal d'adaptar-se a l'etapa educativa corresponent, als interessos i les habilitats de l'alumnat, tot i que es manté el plantejament del taller.