Menu

. Per gustos, famílies!

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Maria Gelabert  
Psicòloga, experta en intervencions sistèmiques i teràpia integradora.
 
Descripció
A la nostra realitat existeixen diferents models d’organització familiar. Per tant, és probable que a dins d’una aula trobem tant famílies monoparentals, com homomaternals, com nuclears, reconstituïdes, entre d’altres, convivint. Així, sorgeix la necessitat d’educar amb la diversitat i estimar cada tipus de família diferents.

El taller està preparat per a poder treballar justament aquesta diversitat, amb els sentiments i emocions que generen les diferències. L’objectiu principal és, llavors, aprendre a estimar la diferència i fomentar la tolerància cap als nostres companys i companyes.
Objectius
- Treballar la diversitat de famílies a dins de l’aula a fi i efecte de normalitzar la pluralitat.
- Fomentar la tolerància i el respecte amb la diferència, especialment centrada en el model familiar.
- Promoure la integració de les diferents etapes i canvis del cicle vital familiar.
- Convidar a compartir experiències personals per tal de crear consciència i evidència de la diversitat circumstancial de cada família i com ens afecta a nivell personal, i emmirallar-nos davant la nova realitat social.
- Oferir un canvi de mirada envers la culpa.


Continguts
Conceptes:
- Tipus de famílies (extens, nuclear i tradicional, monoparental, homopaternal i homomaternal, reconstituïda, adoptiva, etc.).
Procediments:
- Treballar els sentiments i emocions que afloren en l’àmbit individual.
- Com gestionem i entenem la diferència a nivell individual i col·lectiu.
- Conèixer com viuen els nostres companys i companyes els diferents canvis de cicle vital familiar (naixement d’un germà o una germana, famílies reconstituïdes, etc.).

Actituds:
- Empatia
- Comprensió i acceptació
- Solidaritat
- Escolta activa
- Responsabilitat
Metodologia
Abans:
Presentació del taller i els continguts. Què és una família i quina importància té?
Durant:
El taller es desenvoluparà amb dues sessions d’entre 50 – 60 minuts.
- Durant la primera sessió es treballarà el concepte de família i els diferents tipus d’estructura familiar. Paral·lelament es treballarà el vincle o l’aliança entre companys, companyes i tallerista.
- Durant la segona sessió es treballaran aspectes més personals i emocionals de gestió de canvi de cicle familiar o diferent estructura o tipus de família que trobem dins de l’aula.

Després:
- Aprofundir amb els valors educatius treballats durant les dues sessions i vivenciar-los en diferents situacions quotidianes a dins de l’aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fulls en blanc i pintures de colors  
Material pedagògic propi 
 PC
 Projector
Observacions