Menu

. Les emocions en la infància

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Bel Pons Calafat  
Técnic especialista en educació infantil
 
Descripció
El taller pretén iniciar als infants en el reconeixement de les pròpies emocions i les dels altres; que aprenguin a identificar les emocions bàsiques, a expressar-les i que s'iniciïn en el control de les seves reaccions emocionals.
Les activitats de les diferents propostes també van encaminades a donar recursos per facilitar les relacions socials i desenvolupar relacions positives entre els infants i els adults, fora i dintre de l'aula.
El nostre cos serà el principal protagonista de les diferents sessions.
Objectius
- Ajudar als infants a identificar els propis sentiments, les emocions i necessitats.
- Saber exterioritzar, comunicar i expressar els sentiments i emocions bàsiques, tant les pròpies com les dels companys.
- Experimentar a través del propi cos, mitjançant gestos i moviments, diferents sentiments i emocions.
- Identificar i respectar els sentiments, les emocions i les necessitats dels altres, valorar-los i rebutjar actituds discriminatòries.
- Desenvolupar la capacitat d'autocontrol emocional.
- Adquirir progressivament seguretat emocional i afectiva per establir vincles personals d'afecte dins el grup.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Identificació de les emocions i control progressiu dels sentiments i de les emocions, superació de temors davant de situacions o reaccions desconegudes o inesperades.
- Canalització positiva de les emocions.
- Identificació i acceptació de la identitat pròpia i de les característiques dels altres, valorar-les positivament i respectar les diferències.

Actituds:
Positivitzar Emocions.
Metodologia
Abans:
Presa de contacte amb el/la docent per tal de presentar-li el material didàctic i conèixer les seves inquietuts i les necessitats del grup. D'aquesta manera, hi podrà haver un treball previ a les sessions.
Durant:
La base de les diferents sessions será el joc. Mitjançant aquest i, segons les necessitats del grup, triarem l'activitat més addient.
Després:
Obtenir un feedback i un intercanvi d'informació per poder valorar l'activitat amb la persona responsable del grup i poder seguir treballant al llarg del curs i així donar-hi continuïtat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material didàctic  
Material fungible 
Observacions