Menu

. Pentinar la mort. Descobrim es Càrritx

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
Xerrada que té com a principal objectiu d’apropar a l'alumnat a les troballes de la Cova d’es Càrritx, una de les troballes més importants de la prehistòria de l’illa, que va permetre als arqueòlegs conèixer algunes qüestions sobre els rituals de mort de les comunitats prehistòriques que vivien a l’illa.
El taller es divideix en dues parts:
- Primera part: pas d’un power point a partir del qual s’explicaran algunes de les troballes més importants fetes a la Cova d’es Càrritx relacionades amb el món de la mort de les comunitats prehistòriques de l’illa. Les explicacions es complementaran amb la manipulació d'algunes de les reproduccions d'objectes trobats a l'interior de la cova d'es Càrritx.
- Segona part: realització d’una petita experimentació del ritual de mort que sabem que es practicava a es Càrritx.
Objectius
-Conèixer la Cova d’es Càrritx i les principals troballes que es realitzaren al seu interior.
-Mostrar als escolars alguns dels rituals relacionats amb el món de la mort de les comunitats prehistòriques que varen viure a l’illa.
-Aprendre sobre el món de la mort a la prehistòria menorquina.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la prehistòria als escolars de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa arqueològica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat a través de les característiques de l'hàbitat de les seves comunitats.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, per ajudar a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- La importància de les troballes de la Cova d'es Càrritx.
- Els rituals de mort de la prehistòria menorquina.
- La importància del patimoni arqueòlogic de l'illa.
- Fomentar el pensament crític.
- Fomentar el valor del museu i la conservació dels materials arqueòlogics.

Actituds:
- Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni cultural històric.
Metodologia
Abans:
-Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria menorquina. D'aquesta manera pot ajudar a reforçar el coneixement après per part de l'alumnat sobre la temàtica.
-Conèixer la nomenclatura i la divisió de la prehistòria menorquina: primers pobladors, naviforme i època talaiòtica.

Durant:
-Primer, presentació del guia dins l'espai aula.
-Projecció del power point sobre la Cova d’es Càrritx i xerrada.
-Experimentació dels rituals vinculats al món de la mort documentats a la Cova d’es Càrritx.

Després:
-Repassar les diferents etapes de la prehistòria de Menorca .
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Power point 
Recursos didàctics 
Reproduccions 
Projector 
Observacions
La sol·licitud i la petició de dia i hora només s'acceptarà via web. El taller és pot realitzar qualsevol dia de la setmana. La data es confirmarà via telefònica o via correu. L’horari disponible per a la realització del taller és de 8 a 14.30 h.