Menu

. Worldmapper. Una altra manera de veure el món

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  

 
Descripció
Exposició de 20 imatges de mapes del món que distorsionen la mida del país en funció del contingut escollit (bosc perdut, emissions de CO2, mortalitat infantil, mares adolescents, treball infantil, pobresa, educació superior...).
Objectius
- Afavorir una visió global de la realitat mundial.
- Fer visibles les desigualtats mundials en relació al medi ambient, al dret a la salut, al dret a l'educació, a la guerra, a la pobresa i a les migracions.


Continguts
Conceptes:
Bosc perdut.
Emissions de CO2.
Mortalitat infantil.
Mortalitat materna.
Despesa pública.
Malària.
Treball infantil.
Persones refugiades.

Procediments:

Actituds:
-Globalitat
-Interdependència
-Justícia
-Empatia
Metodologia
Abans:
L'exposició ve acompanyada d'una guia didàctica que es recomana utilitzar després d'haver visitat l'exposició.

Durant:
El Fons Menorquí cedeix l’exposició al centre, i s’encarrega del muntatge i del desmuntatge.
Després:
L'exposició ve acompanyada d'una guia didàctica que es recomana utilitzar després d'haver visitat l'exposició.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Imatges exposició 
Guia didàctica 
 Suport per imatges
Observacions
L’exposició haurà d’estar exposada al centre un mínim d’una setmana i un màxim de tres. Mentre romangui exposada al centre, aquest s’haurà de fer responsable del seu bon ús.