Menu

. AIGUA-1

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
José Antonio Fayas  
Enginyer de Camins, Canals i Ports
 
Descripció
Amb el suport d'un PowerPoint s'explica com és el cicle natural de l'aigua, què és un aqüífer, com funciona hidràulicament un aqüífer connectat amb el mar (que és el cas d l'aqüífer del Migjorn de Menorca) i quines son les conseqüències de fer extraccions d'aigua excessives.
Objectius
- Conèixer les principals característiques del cicle natutral de l'aigua.
- Conèixer el fucionament hidràulic de l'Aqüífer de Migjorn.
- Conscienciar sobre les conseqüències de fer extraccions d'aigua excessives.


Continguts
Conceptes:
- Cicle natural de l'aigua.
- Terrenys que són aqüífer.
- Nivell freàtic.
- Nivell piezomètric.
- Flux subterrani.
- Contacte aigua dolça/aigua salada : Intrusió marina.
- Extracció d'aigua a pous: Descensos del nivell i salinització de l'aigua.

Procediments:

Actituds:
Coneixement
Sensibilització
Responsabilitat indiviudal i col·lectiva en el consum d'aigua.
Metodologia
Abans:
Introduir conceptes bàsics sobre el cicle natural de l'aigua i sobre els tipus de terrenys i rocas existents a Menorca.
Durant:
S'utilitzarà un PowerPoint com a fil conductor dels diferents conceptes a treballar, que es desenvoluparan segons l'ordre detallat anteriorment.
Després:
A decidir pel professorat d'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pissarra
 Ordinador
 Projector
 PowerPoint
Observacions