Menu

. AIGUA-2

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
José Antonio Fayas  
Enginyer de Camins, Canals i Ports
 
Descripció
Amb el suport d'un PowerPoint, s'explica com és el cicle de l'aigua quan aquesta s'utilitza en usos urbans, industrials i agricoles, s'explica què són i com funcionen una Estació Depuradora d'Aigües Residuals i una Dessaladora d'Aigua de Mar, s'explica l'idea de la recàrrega artificial d'aqüífers i s'acaba amb una descripció i critica de la situació actual a Ciutadella.
Objectius
- Conèixer les principals característiques del cicle de l'aigua quan hi ha usos humans.
- Conèixer el funcionament d'una EDAR i d'una Dessaladora d'aigua de mar.
- Conèixer les possibilitats de l'aprofitament d'aigües residuals depurades i de la recàrrega artificial d'aqüífers amb aigües regenerades.
- Conscienciar sobre les responsabilitats en l'ús de l'aigua.
- Valorar la situació actual de l'abastament urbá d'aigua a Ciutadella.


Continguts
Conceptes:
- Cicle de l'aigua influenciat pels usos humans.
- Dessalació de l'aigua de mar.
- Aprofitament de les aigües residuals: depuració i aprofitament agrari
- Regeneració i recàrrega artificial d'aqüífers.

Procediments:

Actituds:
- Coneixement
- Sensibilització
- Responsabilitat individual i co·lectiva
Metodologia
Abans:
Introduir conceptes bàsics sobre el cicle natural de l'aigua i sobre els tipus de terrenys i de rocas existents a Menorca.
Durant:
S'utilitzarà un PowerPoint com a fil conductor dels diferents conceptes a tractar. El taller serà participatiu en tot moment donant oportunitat a l'alumnat per expressar els seus coneixements i els seus dubtes.
Després:
A decidir pel professorat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pissarra
 Ordinador
 Projector
 PowerPoint
Observacions
Les dues sessions previstes es poden fer el mateix dia o en dies diferents.