Menu

. Programa d'Activitats Aquàtiques

Sessions: 7
Lloc: Piscina Municipal coberta
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Àrea municipal d'esports/Menbios S.L  
Àrea Municipal d'Esports/Menbios SL
 
Descripció
-Realitzar un total de set sessions per grup, d’activitats aquàtiques a la Piscina Municipal amb monitors especialitzats.
-Cada centre escolar tindrà subvencionats dos grups de primària amb un monitor de natació, que dirigirà la sessió.
Objectius
- Afavorir que l'alumnat pugui practicar l’activitat aquàtica, la qual dins el centre escolar és impossible treballar.
- Permetre que una bona part de l'alumnat coneguin les instal·lacions de la Piscina Municipal coberta.


Continguts
Conceptes:
- Els principis hidrodinàmics (flotació, respiració , propulsió,...).
- Les habilitats aquàtiques (girs, salts...).

Procediments:
Es treballaran aquests continguts i s'adaptaran sempre a les característiques del grup.


Actituds:
És important treballar l’acceptació del propi cos, l'autoestima, la higiene, juntament amb valors bàsics de solidaritat, respecte, col·laboració...
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió, el professorat ha de fer una feina a l'aula, explicant a l'alumnat en què consistirà l’activitat.Durant:
Durant la sessió el monitor responsable prepara, dirigeix i controla l’activitat.
Després:
Després de la sessió el professorat revisa l’activitat i valora com ha funcionat, tant en l'àmbit de les sensacions de l'alumnat, com en l'àmbit de l'organització.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material aquàtic propi de piscina. 
Banyador, xancles, ulleres i barret de natació 
Observacions
-El calendari i horaris els fixarà l'àrea d'esports que quadrarà el conjunt de peticions. -El programa ofereix 14 sessions per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula (2). -Amb el grup haurà de venir el professorat d’EF, que haurà de participar activament en l’ execució de la sessió. -Sols se subvencionarà un monitor per grup. En cas de voler un altre monitor, el centre escolar haurà de pagar l’import corresponent: 20 € + IVA hora/sols monitor. -En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per a la resta de centres que hi estiguin interessats. La gestió d’aquest sobrant d’hores es farà des de l’Àrea d’Esports, un cop rebudes totes les peticions. -El cost que suposi dur grups fora de programa haurà de ser assumit pel centre mateix i pagat a l’empresa que gestiona la Piscina Municipal. El preu /hora / monitor i carrer és de 31,42 €.