Menu

. Visita planta fotovoltaica de Son Salomó

Sessions: 1
Lloc: Camí Punta Natí, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Ona Energies  
Enginyer Industrial
 
Descripció
Explicació damunt el terreny de la instal·lació fotovoltaica: com es transforma la llum amb energia elèctrica, i els diferents passos per aconseguir-ho.
Objectius
Conscienciació de la necessitat d’utilitzar energies renovables o netes en front de les energies convencionals o fòssils que tant de mal fan en el nostre medi ambient.

Continguts
Conceptes:
La radiació solar.
Instal·lacions fotovoltaiques en habitatges (autoconsum)

Procediments:
Explicació de com maximitzar la col·locació de les plaques
fotovoltaiques; distribució sobre el sòl de la instal·lació; respectar els entorns protegits del sòl (fauna, flora, patrimoni); instal·lació dels
convertidors d'energia continua a energia alterna (energia que utilitzem
nosaltres); connexió amb la xarxa existent d'energia.

Actituds:
La cultura d'utilitzar energies netes, així com fomentar l'estalvi energètic que no sigui necessari.
Metodologia
Abans:
Depèn del nivell del grup, començant pels conceptes bàsics d'energia elèctrica.
Durant:
Volta a peu per dins la planta observant les instal·lacions i parada per veure una caseta on sa transforma l'energia continua amb alterna.
Després:
Repassar els conceptes de passar d'energia solar a l'energia elèctrica que nosaltres consumim.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Llibres d'energia fotovoltaica 
Observacions
Els horaris i els dies assenyalats per a la visita queden pendents de la coordinació entre el centre i l'entitat Ona Energies. El transport va a càrrec del centre educatiu.