Menu

. Actua contra el càncer, actua per la teva salut

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
AECCPsicòloga 
Psicòloga
 
Descripció
Taller participatiu sobre educació per a la salut que pretén fomentar el paper actiu de cada individu en la prevenció del càncer. Mitjançant diferents materials es treballaran 4 grans mòduls temàtics. En primer lloc es fa una introducció sobre el càncer i els diferents tipus de prevenció per reduir-ne el risc. A continuació, es treballarà mitjançant grups de feina tres aspectes fonamentals a tenir en compte en referència als hàbits de vida i comportaments de risc per desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol i alimentació. Es fomentarà el debat i l’actitud crítica. Si es sol•licita amb temps es pot treballar només algun dels mòduls durant tota la sessió amb més profunditat. Els mòduls temàtics són: càncer, tabac, alcohol i alimentació.
Objectius
L’objectiu principal que es pretén amb aquest taller és conscienciar l’alumnat sobre la importància de cuidar la salut i portar a terme hàbits de vida saludables, que contribueixin a prevenir l’aparició de càncer i altres tipus de malalties.
Els objectius específics que es pretenen en cada mòdul són els següents:
Mòdul sobre càncer:
-Clarificar la concepció de càncer com a malaltia.
-Modificar la concepció social del càncer oferint una perspectiva realista de la malaltia, eliminant idees errònies i dramatisme.
-Informar sobre els comportaments que ajudarien a prevenir un 40% dels càncers.

Mòdul sobre tabac:
-Conèixer la toxicitat dels components del fum del tabac.
-Conèixer els efectes del consum a curt i llarg termini.
-Comprendre el tabaquisme com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap el consum.
-Reflexionar sobre la influència del grup d’iguals com a variable important en la iniciació en el consum.
-Reflexionar sobre el fumador passiu.

Mòdul sobre alcohol:
-Comprendre els conceptes d’ús i abús.
-Conèixer els efectes del consum a curt i llarg termini.
-Comprendre l’abús continuat del consum com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap el consum.
-Reflexionar sobre la pressió grupal en el consum d’alcohol.

Mòdul sobre alimentació:
-Conèixer com els hàbits alimentaris adequats incideixen en l’estat general de salut.
-Aprendre les bases de la composició dels aliments.
-Fiançar l’ús i eliminar l’abús de diferents components de la dieta.
-Generar una actitud positiva cap a una dieta equilibrada.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Càncer, prevenció, hàbits de vida saludables, comportaments de risc, toxicitat, dependència, addicció, fumador passiu, ús i abús de substàncies, dieta equilibrada.
Actituds:
-Paper actiu en la prevenció del càncer.
-Actitud crítica.
-Actitud positiva cap a la cura d’un mateix.
-Respecte.
Metodologia
Abans:
Presa de contacte amb el/la docent per tal de presentar-li el material didàctic i conèixer les seves inquietuts i les necessitats del grup i en el cas que així es sol•liciti preparar un treball més profund sobre només alguns dels mòduls.
Durant:
-Presentació del programa
-Introducció general sobre el càncer.
-Treball dels 3 mòduls sobre prevenció mitjançant grups de feina.
-Posada en comú.
-Conclusions finals

Després:
Es podrà seguir treballant sobre els diferents mòduls mitjançant el programa online Actua contra el càncer, que conté jocs, glossari i enllaços per facilitar adaptar-los al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material específic 
Projector 
PC 
Observacions
El taller es podrà adaptar en la mesura del possible al currículum o projectes de l’aula sempre i quan el professorat ho demani amb temps.